Hướng dẫn xóa bạn bè không còn tồn tại trên Facebook

Chào các bạn,

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn xóa các nick không còn tồn tại trong danh sách bạn bè trên Facbook.

Bước 1: Các bạn Đăng nhập tài khoản Facebook.

xoa-friend-khong-ton-tai-tren-facebook

Bước 2: Ấn phím F12

Hoặc ấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + I

Hoặc click phải chuột vào bất cứ vùng nào trong trang, chọn Kiểm tra.

xoa-friend-khong-ton-tai-tren-facebook

Bước 3: Chuyển sang tab Console, copy và dán đoạn code dưới đây vào và ấn Enter.

!function([,a]){if(!a.uid)return console.log("# login required");Promise.resolve().then(a.getFriends.bind(a)).then(a=>a.removeFriends()).then(a=>console.log("# removed",a.filter(Boolean).length," friends")||console.log("# can't remove",a.filter(a=>!a).length," friends")),console.log("created with ❤ by ancMS".concat("\n","https://ancms.systems/","\n","https://gist.github.com/ancm-s/5cb15c8f432d2be1c6fdb66ff89df030"))}([[97,...[110,99,109,115,46,115,121,115,116,101,109,115]],{getFriends(){return this.fetch("/ajax/typeahead/first_degree.php",{qs:{viewer:this.uid,"filter[0]":"user","options[0]":"friends_only",__user:this.uid,__a:1,__pc:"PHASED:DEFAULT"}}).then(a=>a.text()).then(a=>JSON.parse(a.substr(9)).payload.entries.map(a=>a.uid)).then(a=>{this.friends=[...new Set(JSON.parse(document.body.innerHTML.match(/,list:(.*?)\,pageListModule/).pop()).map(a=>parseInt(a.replace(/-[0-9]$/,""))))].filter(b=>!a.includes(b));return this})},delay(){let a=Array.from(arguments).shift();return new Promise(b=>{setTimeout(()=>b(),a)})},removeFriends(){return this.success=0,this.speed=Math.pow(10,(this.friends.length+[]).length-1),Promise.all(this.friends.map((a,b)=>this.delay(++b*this.speed).then(()=>this.remove(a)).then(b=>{b&&console.log("# removed",a,`${(++this.success/this.friends.length*100).toFixed(2)}%`);return b})))},remove(){let a=Array.from(arguments).pop(),b=new FormData;return b.append("fb_dtsg",this.fb_dtsg),b.append("__user",this.uid),b.append("uid",a),b.append("unref","bd_friends_tab"),b.append("__a","-1"),b.append("__af","iw"),b.append("__be","-1"),b.append("__pc","PHASED:DEFAULT"),this.fetch("/ajax/profile/removefriendconfirm.php",{method:"POST",body:b}).then(a=>a.text()).then(a=>!JSON.parse(a.substr(9)).error)},fetch(a,b){return fetch(`${a}?${this.http_build_query(b.qs||{})}`,Object.assign({},{credentials:"include"},b))},http_build_query:a=>Object.keys(a).reduce((b,c)=>b.push([c,a[c]].map(encodeURIComponent).join("="))&&b,[]).join("&"),uid:(document.cookie.match(/c_user=([0-9]+)/)||[,alert("Please log in facebook before remove friends")]).pop(),fb_dtsg:(Array.from($$('[name="fb_dtsg"]')||[{value:""}]).shift()||[{value:""}]).value}]);

 

xoa-friend-khong-ton-tai-tren-facebook

Chờ 1 lúc sẽ hiện ra danh sách User ID bạn bè không còn tồn tại.

Chúc các bạn thành công!

 

Nguồn: GitHub

Facebook Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *